ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED

1. Meist

BIODOM 27 SIA, tegelik aadress: Celtnieku tn 15, Ķekava, Ķekava vald, LV-2123, Läti, registreeritud ettevõtteregistris reg-nr 40203069501, PVN LV40203069501. Edaspidi nimetatakse isikuandmete kaitse põhimõtetes “BIODOM 27” või “ettevõte”. Ettevõte on määranud endale andmekaitseinspektori, kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil baltia@biodom27.com. Isikuandmete kogumine ja töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse põhimõtetes sätestatule.

2. Üldtingimused

Pöörame erilist tähelepanu oma klientide, koostööpartnerite ja töötajate isikuandmete kaitsele kõigis Biodom 27 grupi ettevõtetes, sh Biodom 27 SIA-s. Meie ettevõte rakendab isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitset.

Pöörame tähelepanu asjaolule, et teie andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679/EL (edaspidi „GDPR“) ja eri seaduste (sh tööõigus- või raamatupidamisseadus) sätetele ja nõuetele.

Vastavalt GDPR-i artikli 4 lõikele 7 on BIODOM 27 SIA vastutav andmetöötleja. Ettevõte kasutab GDPR-i artikli 4 lõikes 8 nimetatud andmetöötlusettevõtete teenuseid, kes töötlevad isikuandmeid vastutava töötleja nimel, nt raamatupidamis-, turundus- ja IT-ettevõtted.

BIODOM 27 rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada piisav kaitsetase füüsiliste isikute õiguste ja vabaduste võimaliku (mitmesuguse esinemistõenäosuse ja ohuastmega) rikkumisohu vastu). Meie töö isikuandmete kaitse valdkonnas põhineb üldtunnustatud eeskirjadel ja menetlustel, samuti regulaarsel valmidusel, parendades teadmisi ja meie juristide pädevust asjaomases valdkonnas.

3. Teie andmete kasutamise eesmärk

Tegeleme mitmesuguse turundustegevusega, mille raames püüame kaasata võimalikult laia sihtrühma, et pakkuda ajakohast teavet meie toodete ja ettevõtte teenuste kohta.

Tööandjana töötleme nii töötajate isikuandmeid kui ka nende isikuandmeid, kes meiega muul moel koostööd teevad. Töövõtjatelt saadud kontaktandmeid (nt nende töötajate kontaktandmed) kasutatakse lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks.

Andmete edastamine kolmandatele isikutele toimub teie nõusolekul või seadusest tulenevaid nõudeid järgides.

4. Teie andmete töötlemise tingimused ja põhjused

Kaitseme isikuandmete huve, tagades sealhulgas, et isikuandmeid

 • – töödeldakse vastavalt seadusele, tagades turvalisuse ja läbipaistvuse;
 • – kogutakse seaduslikel, selgetel eesmärkidel ega töödelda ühelgi muul viisil, mis ei vasta nimetatud eesmärkidele;
 • – kasutatakse andmetöötluses adekvaatselt, asjakohaselt ja eesmärkide saavutamiseks vajaduspõhiselt;
 • – muudetakse ja uuendatakse vajaduse korral. Võtame vajalikud meetmed, et tagada isikuandmete ajakohastamine, samuti kustutamine või muutmine vale andmetöötluse korral;
 • – säilitatakse sellisel kujul, mis võimaldab andmete omanikku tuvastada ainult sihtotstarbelistel eesmärkidel;
 • – töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete piisava kaitse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest, samuti juhusliku kadumise või hävimise eest.

 

Tavaliselt töödeldakse teie andmeid lepingu alusel, mille saab igal ajal tühistada. Teine olukord on juhul, kui teie andmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles olete osapool, või selleks, et enne lepingu sõlmimist teie taotlusel toiminguid teha.

Andmetöötlus võib osutuda vajalikuks meie seaduslike huvidega seotud eesmärkide täitmiseks, nt meie tehingutega seotud nõuete järgimiseks.

Mõnel juhul on töötlemine vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks, mis kehtivad meie kui vastutava töötleja kohta. Sellised kohustused tulenevad näiteks tööseadusandlusest või raamatupidamisseadusest.

5. Teie õigused

Võtame asjakohased meetmed, et kogu vajalik teave oleks esitatud kokkuvõtlikult, kättesaadavalt, läbipaistvalt ja hõlpsasti juurdepääsetavalt ning selges ja lihtsas vormis. Need meetmed on seotud teie isikuandmete töötlemise ja õiguste teostamisega seoses

 • – isikuandmete saamisel esitatud teabega;
 • – nõudmisel esitatud teabega – selle kohta, kas andmeid töödeldakse, ja muudes GDPR-i artiklis 15 sätestatud küsimustes, sh andmete kopeerimisõigus;
 • – andmete muutmisega;
 • – unustatud andmetega;
 • – andmete töötlemise piiramisega;
 • – andmete edastamisega;
 • – vastuväidetega;
 • – otsusega, mis ei põhine ainult automaatsel töötlemisel (sh profileerimine);
 • – teabega isikuandmetega seotud rikkumiste kohta.

 

Seejuures, kui teie isikuandmeid töödeldakse teie antud nõusoleku alusel, on teil õigus antud nõusolek tühistada. Nõusoleku võib igal ajal tühistada, ilma et see mõjutaks enne keeldumise jõustumist teostatud andmetöötluse seaduslikkust.

Selle seaduse kohaldamise kohta meiega ühenduse võtmiseks kasutage BIODOM 27 vastutava andmetöötleja e-posti aadressi baltija@biodom27.com või kirjutage BIODOM 27 SIA-le, Celtnieku tn 15, Ķekava, Ķekava vald, Ķekava piirkond, LV-2123, Läti.

Teie andmete turvalisus on meie jaoks esmatähtis, kuid juhul kui leiate, et rikume teie isikuandmete töötlemisel GDPR-is sätestatud tingimusi, on teil õigus esitada andmekaitseinspektsiooni juhile kaebus.

6. Teiega ühenduse võtmine

Esitame teavet kirjalikult või muul viisil, sealhulgas elektrooniliselt. Teie palvel võime esitada teavet suuliselt või muul viisil, kui teie isikut on võimalik tuvastada. Kui teie taotlus on (võimaluse korral) elektroonilisel kujul meieni jõudnud, edastatakse ka teave teile elektroonilisel kujul, juhul kui te ei määra mõnda muud eelistatud suhtlusvormi.

7. Teie taotlusele vastamise tähtaeg

Püüame teabe edastada ilma liigse viivituseta, tavaliselt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vajaduse korral võib seda perioodi pikendada veel kahe kuu võrra (kui taotlus on keeruline või kui taotlusi on palju). Igal juhul teavitame teid tehtud toimingutest ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist ja pikendame (vajaduse korral) tähtaega, märkides ära viivituse põhjuse.

8. Andmetöötluse alltöövõtjad/ettevõtted

Juhul kui teeme koostööd meie nimel isikuandmeid töötlevate organisatsioonidega, kasutame ainult selliste ettevõtete teenuseid, mis pakuvad asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamiseks piisaval tasemel garantiisid, tagades andmete töötlemise vastavalt GDPR-ile ja kaitstes andmete omanike õigusi.

Kontrollime hoolikalt ettevõtteid, kellele oleme usaldanud teie andmete töötlemise. Sõlmime nendega üksikasjalikud lepingud ja kontrollime regulaarselt töötlemisprotsessi vastavust lepingu tingimustele ning ka seoses õigusnormidega.

9. Andmete säilitamine

Oleme õigusnõuete täitmiseks välja töötanud üksikasjaliku korra, mis hõlmab järgmisi teemasid:

 • – andmekaitse väljatöötamise etapil ja vaikimisi andmekaitse;
 • – andmekaitsealane mõjuhinnang;
 • – rikkumistest teavitamine;
 • – andmetöötlustoimingute registri pidamine;
 • – andmete salvestamine;
 • – andmesubjekti õiguste tagamine.

 

Kontrollime ja ajakohastame regulaarselt oma dokumente, et tagada vastavus õigusaktide nõuetele kooskõlas GDPR-is sätestatud aruandekohustuse põhimõttega, samuti nende andmesubjektide huvidele, kelle soovime turundustegevuse parendamise eesmärgil dokumentidesse lisada.

10. Teie andmete töötlemise eest hoolitsemine

Säilitame isikuandmed sellisel kujul, mis võimaldab tuvastada andmesubjekti ainult teostatava andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks vajalikus mahus. Seejärel muudetakse andmed anonüümseks (piirates funktsioone, mis võimaldavad subjekti tuvastada) või kustutatakse. Isikuandmed kustutatakse täielikult ja püsivalt. Säilitamistoiminguga tagame isikuandmete säilitamise võimalikult minimaalse perioodi vältel.

Andmetöötlusperioodi määrame seaduse alusel (nt töötajate dokumentide ja raamatupidamisdokumentide säilitamise aeg), samuti võttes arvesse vastutava töötleja õigustatud huve (nt turundustegevus). Säilituspõhimõtted kehtivad nii paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul töödeldavatele andmetele.

11. Load

Tagame, et meie nimel tegutsevad isikud, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele, töötlevad neid ainult meie taotlusel, kui EL-i või liikmesriikide õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

12. Küpsised

Küpsised on arvutisse salvestatavad väikefailid, mis salvestavad sätted ja muu teabe, mida teie külastatavad veebilehed kasutavad. Küpsised võivad sisaldada veebilehe sätteid või kasutatakse neid veebilehe kasutaja toimingute jälgimiseks.

Kasutame küpsiseid muu hulgas oma veebilehe sisu kohandamiseks teie vajadustele, veebilehtede kasutamise optimeerimiseks ja veebisessiooni pidamiseks (pärast sisselogimist), et kasutaja ei peaks igal alalehel uuesti kasutajanime ja parooli sisestama, ning turbetoimingutega seotud tegevuste toetamiseks.